Image

AGA 2023

Adunarea Generală a Acţionarilor din 20 iunie 2023

 • Adunarea Generală a Acționarilor din 20.06.2023
  • Anunțul de convocare a Adunării generale

Consiliul S.A. „RED-Nord” informează că, la ședința din data de 23.05.2023, documentată prin procesul verbal nr.5/2023, a fost aprobată hotărârea de a convoca Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Societății în data de 20 iunie 2023, ora 12:00, cu prezența acționarului, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180„A”, cu următoarea ordine de zi:

 1. Examinarea și aprobarea dării de seamă privind rezultatele activității economico-financiare a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2022.
 2. Examinarea și aprobarea raportului societății de audit privind rezultatele auditului situațiilor financiare ale S.A. „RED-Nord” pentru anul 2022.
 3. Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare ale Societății pentru anii 2023-2025.
 4. Repartizarea profitului net obținut în anul 2022 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2023.
 5. Examinarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului S.A. „RED-Nord” pentru anul 2022.
 6. Examinarea și aprobarea raportului de activitate al Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2022.
 7. Examinarea și aprobarea raportului de activitate al Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord” pentru anul 2022.
 8. Alegerea membrilor Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord”. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori, ai Comitetului de audit și a reprezentantului statului.
 9. Confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2023 ale S.A.„RED-Nord” și stabilirea plății pentru serviciile prestate.
 10. Cu privire la ținerea adunări generale a acționarilor prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2) lit. c) și ale art. 54 din Legea 1134/1997.

Înregistrarea acționarului sau a reprezentantului legal al acestuia se va efectua în ziua desfășurării Adunării generale ordinare anuale a acționarilor la sediul întreprinderii, în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180„A”, între orele 9:00 – 11:45.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor va fi perfectată la data de 12.06.2023.

Avizul referitor la convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord” va fi expediat prin scrisoare unicului acționar.

Informația privind ținerea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord” va fi publicată pe pagina web a Societății: www.rednord.md și în Monitorul Oficial.

Acționarul poate face cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A” în perioada 05 – 19 iunie 2023, între orele 9:00 – 16:00, la secretarul Consiliului Societății, dl. Veaceslav Pînzari (tel. 0231 53 130).

  • Hotărîrile Adunării generale ordinare

S.A. „RED-Nord” informează că, în data de 20.06.2023, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Societății (cu participarea acționarului), la care a fost prezent reprezentantul unicului acționar, care deține 100% din acțiunile cu drept de vot (cvorum 100%).

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Societății a luat următoarele hotărâri:

 1. S-a aprobat darea de seamă privind rezultatele activității economico-financiare a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2022.
 2. S-a aprobat raportul societății de audit privind rezultatele auditului situațiilor financiare ale S.A. „RED-Nord” pentru anul 2022.
 3. S-au aprobat direcțiile prioritare de dezvoltare ale Societății pentru anii 2023-2025.
 4. S-a aprobat repartizarea profitului net obținut în anul 2022.
 5. S-au aprobat normativele repartizării profitului net pentru anul 2023.
 6. S-a aprobat raportul de activitate al Consiliului S.A. „RED-Nord” pentru anul 2022.
 7. S-a aprobat raportul de activitate al Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2022.
 8. S-a aprobat raportul de activitate al Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord” pentru anul 2022.
 9. Au fost aleși membrii Consiliului, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord”.
 10. S-a stabilit cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori, ai Comitetului de audit și a reprezentantului statului.
 11. A fost confirmată entitatea de audit SA „Audit Concret”, pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2023 ale S.A.„RED-Nord”.
 12. A fost stabilit cuantumul retribuției serviciilor companiei de audit SA „Audit Concret”, pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2023 ale S.A.„RED-Nord”.
 13. A fost acceptată propunerea ca următoarea Adunare generală ordinară anuală a acționarilor S.A. „RED-Nord” să fie ținută prin mijloace electronice.
 14. Au fost împuterniciți membrii Comisiei de cenzori în exercițiu să autentifice semnăturile președintelui și a secretarului Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord”.

AGA 2022

Adunarea Generală a Acţionarilor din 14 octombrie 2022

 • Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 14.10.2022
  • Anunțul de convocare a Adunării generale extraordinare

Consiliul S.A. „RED-Nord” informează că, la ședința din data de 23.09.2022, documentată prin procesul verbal nr.11/2022, a fost aprobată decizia de a convoca, în data de 14 octombrie 2022, ora 12:00, Adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu prezența acționarului, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”, cu următoarea ordine de zi:

 • Încetarea înainte de termen a împuternicirilor unui membru al Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord”;
 • Alegerea unui membru al Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord”;
 • Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și reprezentantului statului.

Înregistrarea acționarului sau a reprezentantului legal al acestuia se va efectua în ziua desfășurării Adunării generale extraordinare a acționarilor la sediul întreprinderii, în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180„A”, între orele 9:00 – 11:45.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi perfectată la data de 10.10.2022.

Avizul referitor la convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. „RED-Nord” va fi expediat prin scrisoare unicului acționar.

Informația privind ținerea Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. „RED-Nord” va fi publicată pe pagina web a Societății: www.rednord.md și în Monitorul Oficial.

Acționarul poate face cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A” până la data de 14 octombrie 2022, între orele 9:00 – 16:00, la secretarul Consiliului Societății, dl. Veaceslav Pînzari (tel. 0231 53 130).

  • Hotărîrile Adunării generale ordinare

S.A. „RED-Nord” Vă informează că, în data de 14.10.2022, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății (cu participarea acționarului), la care a fost prezent reprezentantul unicului acționar, care deține 100% din acțiunile cu drept de vot (cvorum 100%).

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății a luat următoarele hotărâri:

 1. S-a aprobat încetarea înainte de termen a împuternicirilor dlui Răuleț Ion, în calitate de membru al Comisiei de cenzori a Societății.
 2. S-a aprobat alegerea dnei Bolun Cristina, șef Serviciu protecția consumatorilor și supravegherea pieței din cadrul Ministerului Economiei, în calitate de membru al Comisiei de cenzori a Societății.
 3. S-a stabilit cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și reprezentantului statului, în mărime de un salariu minim pe țară, determinat în condițiile Legii nr.1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim pe țară.
 4. Au fost împuterniciți membrii Comisiei de cenzori în exercițiu să autentifice semnăturile președintelui și a secretarului Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. „RED-Nord”..

Adunarea Generală a Acţionarilor din 21 iunie 2022

 • Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 21.06.2022
  • Anunțul de convocare a Adunării generale ordinare

Consiliul S.A. „RED-Nord” informează că, la ședința din data de 27.05.2022, documentată prin procesul verbal nr.6/2022, a fost aprobată decizia de a convoca, în data de 21 iunie 2022, ora 12:00, Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor, cu prezența acționarului, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”.

Ordinea de zi:

 1. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord”.
 2. Alegerea membrilor Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord”. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.
 3. Repartizarea profitului net obținut în anul 2021 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2022.
 4. Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a societății pentru anii 2022-2024.
 5. Examinarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului S.A. „RED-Nord” pentru anul 2021.
 6. Examinarea și aprobarea raportului de activitate al Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2021.
 7. Examinarea și aprobarea raportului de activitate al Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord” pentru anul 2021.
 8. Examinarea și aprobarea raportului societății de audit privind rezultatele auditului situațiilor financiare ale S.A. „RED-Nord” pentru anul 2022.
 9. Examinarea și aprobarea dării de seamă privind rezultatele activității economico-financiare a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2021.
 10. Confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2022 ale S.A.„RED-Nord” și stabilirea plății pentru serviciile prestate.
 11. Aprobarea modificării capitalului social al S.A.„RED-Nord”.
 12. Aprobarea modificărilor la „Statutul S.A. „RED-Nord”.

         Înregistrarea acționarului sau a reprezentantului legal al acestuia se va efectua în ziua desfășurării Adunării generale ordinare anuale a acționarilor la sediul întreprinderii, în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180„A”, între orele 9:00 – 11:45.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor va fi perfectată la data de 10.06.2022.

Avizul referitor la convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord” va fi expediat prin scrisoare unicului acționar.

Informația privind ținerea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord” va fi publicată pe pagina web a Societății: www.rednord.md și în Monitorul Oficial.

Acționarul poate face cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A” în perioada 06 – 20 iunie 2022, între orele 9:00 – 16:00, la secretarul Consiliului Societății, dl. Veaceslav Pînzari (tel. 0231 53 130).

  • Hotărîrile Adunării generale ordinare

S.A. „RED-Nord” informează că, în data de 21.06.2022, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Societății (cu participarea acționarului), la care a fost prezent reprezentantul unicului acționar, care deține 100% din acțiunile cu drept de vot (cvorum 100%).

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Societății a luat următoarele hotărâri:

 1. S-a aprobat încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord”.
 2. Au fost aleși membrii Consiliului, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord”.
 3. S-a stabilit cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului societății, a reprezentantului statului și ai Comisiei de cenzori a S.A. „RED-Nord”.
 4. S-a aprobat repartizarea profitului net obținut în anul 2021 și s-au aprobat normativele repartizării profitului net pentru anul 2022.
 5. S-au aprobat direcțiile prioritare de dezvoltare a societății pentru anii 2022-2024.
 6. S-a aprobat raportul de activitate al Consiliului S.A. „RED-Nord” pentru anul 2021.
 7. S-a aprobat raportul de activitate al Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2021.
 8. S-a aprobat raportul de activitate al Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord” pentru anul 2021.
 9. S-a aprobat raportul societății de audit privind rezultatele auditului situațiilor financiare ale S.A. „RED-Nord” pentru anul 2021.
 10. S-a aprobat darea de seamă privind rezultatele activității economico-financiare a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2021.
 11. A fost confirmată entitatea de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2022 ale S.A.„RED-Nord” și a fost stabilit cuantumul retribuției serviciilor acesteia.
 12. Au fost împuterniciți membrii Comisiei de cenzori în exercițiu să autentifice semnăturile președintelui și a secretarului Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord”.

Adunarea Generală a Acţionarilor din 22 martie 2022

 • Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 22.03.2022
  • Anunțul de convocare a Adunării generale extraordinare

Consiliul S.A. „RED-Nord” informează, că la ședința din data de 25.02.2022, documentată prin procesul verbal nr.1/2022, a fost aprobată decizia de a convoca, pe data de 22.03.2022, ora 12.00, Adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu prezența acționarului, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la încetarea înainate de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și a Comitetului de audit al S.A. „RED-Nord”;
 2. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori.
  • Hotărîrile Adunării generale extraordinare

S.A. „RED-Nord” Vă aduce la cunoștință că, la data de 22.03.2022, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor societății (cu participarea acționarului), la care a fost prezent reprezentantul unicului acționar, care deține 100% din acțiunile cu drept de vot (cvorum 100%).

Adunarea generală extraordinară a acționarilor a luat următoarele hotărâri:

 1. Se încetează înainte de termen împuternicirile membrilor Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de Audit a S.A. ,,RED-Nord”;
 2. Se aleg, în calitate de membri ai Consiliului Societății următoarele persoane:
 • Viorel Popa (Președinte), șef al Direcției contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice;
 • Filimon Oleg, consultant principal al Direcției parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice.;
 • Mircea Păscăluță, secretar de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
 • Gheorghe Movileanu, consilier în cadrul Corpului de Control al Prim-ministrului;
 • Stela Jemna, șef al Cabinetului Prim-ministrului;
 • Vadim Gumene, secretar de stat al Ministerului Economiei.;
 • Alexandru Rodideal, șef al Secției datorie externă și recreditare a Ministerului Finanțelor.
 1. Se stabilește cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului societății S.A. „RED-NORD” în mărime de trei salarii minime pe țară, determinate în condițiile Legii nr. 1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim.
 2. Se aleg, în calitate de membri ai Comisiei de cenzori următoarele persoane:
 • Bolun Cristina, consultant principal al Direcției infrastructura calității și supravegherea pieței, Ministerul Economiei.
 • Renchez Galina, consultant superior al Direcției planificare, analiză și evaluare, Agenția Proprietății Publice.
 • Berdan Lilia, consultant principal al Direcției evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice.
 • Corina Alexa, șef adjunct al Direcției politici fiscale și vamale a Ministerului Finanțelor.
 • Olari Nicolae, șef adjunct al Direcției politici în domeniul energetic, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
 1. Se stabilește cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Comisiei de cenzori a S.A. „RED-Nord” în mărime de trei salarii minime pe țară, determinate în condițiile Legii nr. 1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim.
 2. Se aleg, în calitate de membri ai Comitetului de audit următoarele persoane:
 • Olișevschi Sergiu, auditor intern, Serviciul audit intern, Agenția Proprietății Publice.
 • Gorobica Cristina, consultant principal al Direcției financiară, Agenția Proprietății Publice.
 • Babuci Petru, șef adjunct al Direcției politici în domeniul controlului financiar public intern, Ministerul Finanțelor.

AGA 2021

Adunarea Generală a Acţionarilor din 1 noiembrie 2021

 • Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 01.11.2021
  • Anunțul de convocare a Adunării generale extraordinare

S.A. „RED-Nord” Vă aduce la cunoștință că, la ședința Consiliului din data de 04.10.2021, documentată prin procesul verbal nr.19/2021, a fost aprobată decizia de a convoca Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 01.11.2021, ora 12:00, la sediul Agenției Proprietății Publice, pe adresa: Piața Marii Adunări Naționale 1, cu următoarea ordine de zi:

 • Cu privire la încetarea înainate de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori;
 • Cu privire la alegerea membrilor Consiliului și ai Comisiei de cenzori și stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi perfectată la data de 05.10.2021. Forma de ținere a Adunării generale – cu prezența acționarilor.

Înregistrarea acționarilor va fi între orele 1030-1155.

Acționarii se pot familiariza cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor la sediul Societății, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”, în perioada 05 – 29 octombrie 2021, între orele 8:00 – 16:00, la secretarul Consiliului Societății, dl. Maxim Negru (tel. 068084982).

  • Hotărîrile Adunării generale extraordinare

S.A. „RED-Nord” Vă aduce la cunoștință că, la data de 01.11.2021, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor societății (cu participarea acționarului), la care a fost prezent reprezentantul unicului acționar, care deține 100% din acțiunile cu drept de vot (cvorum 100%).

Adunarea generală extraordinară a acționarilor a luat următoarele hotărâri:

 1. Se încetează înainte de termen împuternicirile membrilor Consiliului societății și ale Comisiei de cenzori;
 2. Se aleg, în calitate de membri ai Consiliului Societății următoarele persoane:

- Olișevschi Sergiu (președinte) Șef Serviciu Audit Intern Agenția Proprietății Publice;

- Popa Viorel, șef al Direcției contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice;

- Jomiru Sergiu, consultant principal al Direcției politici în domeniul energetic, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

- Rodideal Alexandru, șef al secției datorie externă și recreditare, Ministerul Finanțelor;

- Borosan Constantin, Secretar de stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

- Gumene Vadim, Secretar de stat, Ministerul Economiei;

- Muntean Ion, Expert, IDIS Viitorul;

 1. Se stabilește cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului Societății în mărime de trei salarii minime pe țară, determinate în condițiile Legii nr.1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim;
 2. Se aleg, în calitate de membri ai Comisiei de cenzori următoarele persoane:

- Bolun Cristina, Consultant principal, al Direcției infrastructura calității și securitate industrială, Ministerul Economiei;

- Renchez Galina, consultant superior al Direcției planificare, analiză și evaluare, Agenția Proprietății Publice;

- Berdan Lilia, consultant principal al Direcției evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice;

- Vizir Ala, consultant principal al Secției politici contabile și audit a Direcției politici financiare a Ministerului Finanțelor;

- Olari Nicolae, consultant principal al Direcției politici în domeniul energetic, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Se stabilește cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Comisiei de cenzori în mărime de două salarii minime pe țară, determinate în condițiile Legii nr.1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim

Adunarea Generală a Acţionarilor din 15 iunie 2021

 • Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 15.06.2021
  • Anunțul de convocare a Adunării generale ordinare

S.A. „RED-Nord” Vă aduce la cunoștință că, la ședința Consiliului din data de 26.05.2021, documentată prin procesul verbal nr.13/2021, a fost aprobată decizia de a convoca Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 15.06.2021, ora 12:00, la sediul Agenției Proprietății Publice, pe adresa: Piața Marii Adunări Naționale 1, cu următoarea ordine de zi:

 1. Examinarea și aprobarea dării de seamă privind rezultatele activității economico-financiare a S.A. „RED-Nord” pentru anul 2020;
 2. Examinarea și aprobarea dării de seamă a activității Consiliului al S.A. „RED-Nord” pentru anul 2020;
 3. Examinarea și aprobarea dării de seamă a activității Comisiei de cenzori a S.A. „RED-Nord” pentru anul 2020;
 4. Examinarea și aprobarea raportului anual de activitate al Comitetului de audit al S.A. „RED-Nord” pentru anul 2020;
 5. Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității S.A. „RED-Nord” pentru anii 2021 – 2023;
 6. Repartizarea profitului net obținut în anul 2020 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2021;
 7. Examinarea și aprobarea raportului societății de audit privind rezultatele auditului situațiilor financiare ale S.A. „RED-Nord” pentru anul 2020;
 8. Confirmarea societății de audit pentru anul 2021 și stabilirea plății pentru serviciile prestate;
 9. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit;
 10. Alegerea unei noi componențe a Consiliului Societății, a Comisiei de cenzori și a Comitetului de audit ale S.A. ,,RED-Nord”;
 11. Stabilirea cuantumului retribuirii muncii membrilor Consiliului societății, a Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului;
 12. Aprobarea Codului de guvernanță corporativă al S.A. „RED-Nord”;
 13. Confirmarea procesului – verbal al Adunării generale ordinare a acționarilor S.A. „RED-Nord”.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară a acționarilor va fi perfectată la data de 02.06.2021.

Forma de ținere a Adunării generale – cu prezența acționarilor.

Înregistrarea acționarilor va fi între orele 1030-1155.

Acționarii se pot familiariza cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor la sediul Societății, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”, în perioada 02 – 14 iunie 2021, între orele 8:00 – 16:00, la secretarul Consiliului Societății, dl. Maxim Negru (tel. 068084982). 

  • Hotărîrile Adunării generale ordinare

S.A. „RED-Nord” Vă aduce la cunoștință că, la data de 15.06.2021, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor societății (cu participarea acționarului), la care a fost prezent reprezentantul unicului acționar, care deține 100% din acțiunile cu drept de vot (cvorum 100%).

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor a luat următoarele hotărâri:

 1. S-a abrobat darea de seamă privind rezultatele activității economico-financiare a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2020;
 2. S-a aprobat darea de seamă a activității Consiliului S.A.„RED-Nord” pentru anul 2020;
 3. S-a aprobat darea de seamă a Comisiei de cenzori a S.A. „RED-Nord” pentru anul 2020;
 4. S-a aprobat raportul de activitate al Comitetului de audit pentru anul 2020;
 5. S-au aprobat direcțiile prioritare de dezvoltare ale S.A.„RED-Nord” pentru anul 2021-2023;
 6. S-au aprobat normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2021, după cum urmează: 50% - plata dividendelor, 10% - formarea capitalului de rezervă, 34% - investirea în dezvoltarea întreprinderii, 1% - plata recompenselor organelor de conducere (organul executiv, membrii consiliului societății și ai comisiei de cenzori), 5% - alte scopuri, în corespundere cu legislația și cu statutul societății (Fondul de consum);
 7. S-a aprobat raportul de audit pentru anul 2020;
 8. S-a confirmat societatea de audit SRL Divers Audit pentru prestarea serviciilor de auditare a situațiilor financiare anuale ale S.A. „RED-Nord” pentru anul 2021 și s-a stabilit cuantumul retribuției serviciilor acesteia în sumă de 174 000 lei, inclusiv TVA;
 9. S-a aprobat încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului S.A.„RED-Nord”, ai Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord” și ai Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord”;
 10. S-au ales în calitate de membri ai Consiliului, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord” următoarele persoane:

1) membri ai Consiliului S.A. „RED-Nord”:

- Soltan Corneliu (președinte), director general adjunct Agenția Proprietății Publice;

- Palețchi Anastasia, șef al Direcției financiare, Agenția Proprietății Publice;

- Măriuță Svetlana, consultant principal al Direcției planificare, analiză și evaluare, Agenția Proprietății Publice;

- Mamei Marian, șef al Direcției infrastructura calității și securitate industrială, Ministerul Economiei și Infrastructurii;

- Gorceac Tatiana, specialist principal al Direcției administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice;

- Popovici Ala, administrator principal al Serviciului administrativ al Direcției management instituțional, Agenția Proprietății Publice;

- Pașinschi Iurie, secretar general al Ministerului Finanțelor.

2) membri ai Comisiei de cenzori a S.A. „RED-Nord” a următoarelor persoane:

- Mistreanu Olga, specialist principal al Direcției financiare, Agenția Proprietății Publice;

- Renchez Galina, consultant superior al Direcției planificare, analiză și evaluare, Agenția Proprietății Publice;

- Berdan Lilia, consultant principal al Direcției evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice;

- Vizir Ala, consultant principal al Secției politici contabile și audit a Direcției politici financiare a Ministerului Finanțelor;

- Olari Nicolae, consultant principal al Direcției politici în domeniul energetic, Ministerul Economiei și Infrastructurii.

3) membri ai Comitetului de audit al S.A. „RED-Nord” a următoarelor persoane:

- Olișevschi Sergiu, auditor intern al Serviciului Audit Intern al Agenția Proprietății Publice;

- Gorobica Cristina, consultant principal al Direcției financiare, Agenția Proprietății Publice;

- Babuci Petru, șef interimar al Direcției politici în domeniul controlului financiar public intern, Ministerul Finanțelor.

 1. S-a stabilit cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului Societății, membrilor Comisiei de cenzori și reprezentantului statului în mărime de trei salarii minime pe țară, determinate în condițiile Legii nr.1432-XIV din 28.12.2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim.
 2. S-a aprobat Codul de Guvernanță Corporativă al S.A.„RED-Nord”.
 3. S-au împuternicit membrii Comisiei de cenzori în exercițiu să autentifice semnăturile președintelui și a secretarului Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord”.

Adunarea Generală a Acţionarilor din 15 ianuarie 2021

 • Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 15.01.2021
  • Anunțul de convocare a Adunării generale extraordinare

Consiliul Societății S.A. „RED-Nord” anunță despre convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor pe data de 15 ianuarie 2021, ora 10:00, cu prezența acționarului, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180„A”.

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor Consiliului Societății;
 2. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății;
 3. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății;   
 4. Cu privire la aprobarea Statutului S.A. „RED-Nord” în redacție nouă.

Înregistrarea acționarului sau reprezentantului său legal se va efectua în ziua desfășurării adunării generale extraordinare a acționarilor la sediul întreprinderii în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180„A”, între orele 9:00 – 9:45.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi perfectată la data de 10.01.2021.

Acționarul se va putea familiariza cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A” , începând cu data de 10 ianuarie 2021, între orele 9:00 – 16:00, la secretarul Consiliului Societății, dl. Veaceslav Pînzari (tel. 0231 53 130).

  • Hotărîrile Adunării generale extraordinare

S.A. „Rețele Electrice de Distribuție Nord" informează că, în data de 15.01 2021, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății, la care a fost prezent reprezentantul unicului acționar, care deține 100% din acțiunile cu drept de vot (cvorum 100%).

Adunarea generală extraordinară a acționarilor a luat următoarele hotărâri:

1 . S-a aprobat încetarea înainte de termen a împuternicirilor următorilor membri ai Consiliului Societății: Andrei Balan, Lilian Cristiuc, Sergiu Chicu.

 1. S-a stabilit cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului Societății.
 2. Au fost aleși în calitate de membri ai Consiliului S.A. „RED-Nord": lurie Pașinschi, Tatiana Gorceac, Ala Popovici.
 3. S-a aprobat Statutul S.A. „RED-Nord" în redacție nouă, s-au delegat împuternicirile de a reprezenta S.A. „RED-Nord" în organele competente pe chestiunile ce țin de modificarea Statutului, dlui Veaceslav Pînzari, al Serviciului Juridic S.A. „RED-Nord".

AGA 2020

Adunarea Generală a Acţionarilor din 2 iunie 2020

 • Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 02.06.2020
  • Anunțul de convocare a Adunării generale ordinare

Consiliul Societății anunță convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor pe data de 02.06.2020, ora 12:00, cu prezența acționarilor, pe adresa juridică:mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare 180 A.

Ordinea de zi:

 1. Examinarea și aprobarea dării de seamă privind rezultatele activității economico-financiare a S.A.”RED-Nord” pentru anul 2019;
 2. Examinarea și aprobarea dării de seamă a activității Consiliului S.A.”RED-Nord” pentru anul 2019;
 3. Examinarea și aprobarea dării de seamă a activității Comisiei de cenzori a S.A.”RED-Nord” pentru anul 2019;   
 4. Examinarea și aprobarea raportului anual de activitate a Comitetului de audit; 
 5. Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare ale S.A.”RED-Nord” pentru anul 2020;
 6. Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2019.
 7. Cu privire la normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2020;
 8. Examinarea și aprobarea raportului de audit pentru anul 2019;
 9. Confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2020 ale S.A.”RED-Nord” și stabilirea plății pentru serviciile prestate;
 10. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului S.A.”RED-Nord”, Comisiei de cenzori a S.A.”RED-Nord” și Comitetului de audit al S.A.”RED-Nord”;
 11. Stabilirea cuantumului remunerării muncii Consiliului S.A.”RED-Nord”, Comisiei de cenzori a S.A.”RED-Nord” și a Reprezentantului statului;
 12. Alegerea unei noi componențe a Consiliului S.A.”RED-Nord”, Comisiei de cenzori a S.A.”RED-Nord” și Comitetului de audit al S.A.”RED-Nord”;
 13. Aprobarea Regulamentului Consiliului ”RED-Nord”;
 14. Aprobarea Regulamentului Comisiei de cenzori a ”RED-Nord”;
 15. Aprobarea Regulamentului Comitetului de audit al ”RED-Nord”;
 16. Confirmarea procesului-verbal al Adunării generale ordinare a acționarilor ”RED-Nord”;

Înregistrarea acționarului sau reprezentantului său legal se va efectua în ziua desfășurării adunării generale pe adresa sus-numită între orele 11:00-11:45.

Acționarul sau reprezentantul său legal se va familiariza cu materiale aferente Ordinii de zi a Adunării generale începînd cu data de 27.05.2020, de la 10:00-15:00 pe adresa: mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare 180 A sau, la solicitare, se va remite materiale aferente ordinii de zi acționarului majoritar (Agenția Proprietății Publice) sau reprezentantului său legal spre familiarizare.

  • Hotărîrile Adunării generale ordinare

S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord” informează că, în data de 02.06.2020, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Societății (cu participarea acționarului), la care a fost prezent reprezentantul unicului acționar, care deține 100% din acțiunile cu drept de vot (cvorum 100%).

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor a luat următoarele hotărâri:

 1. S-a aprobat darea de seamă privind rezultatele activității economico-financiare a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2019.
 2. S-a aprobat darea de seamă a activității Consiliului S.A.„RED-Nord” pentru anul 2019.
 3. S-a aprobat darea de seamă a Comisiei de cenzori a S.A. „RED-Nord” pentru anul 2019.
 4. S-a aprobat raportul anual de activitate al Comitetului de audit.
 5. S-au aprobat direcțiile prioritare de dezvoltare ale S.A.„RED-Nord” pentru anii 2020-2022.
 6. S-a aprobat repartizarea profitului net obținut în anul 2019.
 7. S-au aprobat normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2020.
 8. S-a aprobat raportul de audit pentru anul 2019.
 9. A fost confirmată societatea de audit SRL „Moldauditing” pentru prestarea serviciilor de auditare a situațiilor financiare anuale ale S.A. „RED-Nord” pentru anul 2020 și s-a stabilit cuantumul retribuției serviciilor acesteia.
 10. S-a aprobat încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului S.A.„RED-Nord”, ai Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord” și ai Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord”.
 11. S-a stabilit cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului Societății, membrilor Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.
 12. Au fost aleși în calitate de membri ai Consiliului, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord” următoarele persoane:

1) membri ai Consiliul S.A. „RED-Nord”: Soltan Corneliu (președinte), Cristiuc Lilian, P alețchi Anastasia, Mariuță Svetlana, Chicu Sergiu, Balan Andrei, Mamei Marian.

2) membri ai Comisiei de cenzori a S.A. „RED-Nord”: Mistreanu Olga, Renchez Galina, Berdan Lilia, Vizir Ala, Olari Nicolae.

3) membri ai Comitetului de audit al S.A. „RED-Nord”: Olișevschi Sergiu, Gorobica Cristina, Vieru Octavian

 1. S-a aprobat Regulamentul Consiliului S.A. „RED-Nord”.
 2. S-a aprobat Regulamentul Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord”.
 3. S-a aprobat Regulamentul Comitetului de audit al S.A. „RED-Nord”.

S-au împuternicit membrii Comisiei de cenzori în exercițiu să autentifice semnăturile președintelui și a secretarului Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord”.

©2024 RED-Nord Toate drepturile rezervate

Contacte

Republica Moldova, MD-3100,
m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 "A"